אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות

לחיות עם הזמן - פרשת השבוע החסידית admor_hazaken.jpg
בספרו "היום יום" , כותב הרבי מליובביץ' :
משיחת אדמו"ר הרש"ב שנת תרנ"א :


בשנות נשיאותו הראשונות נהג רבינו הזקן לומר ברבים כי :
"יש לחיות עם הזמן" . על ידי אחיו המהרי"ל (יהודה לייב) גילו זקני החסידים שכוונת הרבי היא : שיש "לחיות" עם פרשת השבוע ופרשת היום של הסדרה השבועית. לא רק ללמוד את פרשת השבוע בכל יום, אלא "לחיות" עמה.
להלן מהלך של תקציר מתוך שיחותיו של הרבי הממש רעיון זה , כפי שנלקט ועובד על פי סדר פרשיות השנה  של מהלך השנה.
(תודתנו ל : "מדע" ממונטראל שבקנדה , המפיקים את המדור )
 

 

לחיות עם הזמן

חזרה

חוקת - תיקון חטא המרגלים

פרשת השבוע מקיפה תקופה של כמעט ארבעים שנה. היא נפתחת במצוות פרה אדומה, שנאמרה בשנה השנייה ליציאתמצרים. ומיד אחר-כך התורה עוברת לספר על מיתת מרים, כיבוש סיחון ועוג ועודאירועים, שכולם היו בסוף שנת הארבעים, ממש לקראת הכניסה לארץ-ישראל.

בין האירועים שהתרחשולקראת הכניסה לארץ, היו שניים אלה: א) משה שלח מרגלים לרגל את יעזר, והללו הגדילולעשות ולכדו אותה, ב) שבטי גד וראובן וחצי מנשה ביקשו להתיישב  בעבר הירדן המזרחי ולא בארץ כנען, ומשה נענהלבסוף לבקשתם (כפי שמסופר בפרשיות מטות ומסעי).

שני האירועים הללומזכירים במידה רבה את חטא המרגלים. חטא אחד של המרגלים היה, שלא הסתפקו בביצועהשליחות שהטיל עליהם משה (לרגל את הארץ), אלא הביאו מסקנות אישיות ("לא נוכללעלות"). חטאם השני היה, שלא רצו להיכנס לארץ שבה בחר ה', והעדיפו להישארבמדבר.

והנה כאן יש לכאורהחזרה על שני החטאים הללו: משה מטיל שליחות ("לרגל את יעזר"), והשליחיםמחליטים להוסיף על השליחות ולכבוש אותה מבלי שנצטוו. בני גד וראובן וחצי מנשה באיםותובעים: "אל תעבירנו את הירדן" _ הם מבקשים להישאר מחוץ לארץ-ישראל.ממש חטא המרגלים במהדורה שנייה!

אלא שההפך הוא הנכון.אין כאן חזרה חלילה על חטא המרגלים, אלא תיקון חטאם, והתיקון בא על-ידי פעולהבכיוון ההפוך מזה של המרגלים. חטאם הראשון של המרגלים היה, שהוסיפו על השליחותבכיוון השלילי, והתיקון היה, שהמרגלים שנשלחו לרגל את יעזר הוסיפו על השליחותבכיוון החיובי _ הם היו בטוחים בתפילתו של משה רבנו ובעזרתו של הקב"ה, ולכןלכדוה.

כך גם שבטי ראובן וגדוחצי מנשה:  המרגלים לא רצו כלל לרשת אתהארץ, ואילו הם פעלו בכיוון הנגדי _ הם שאפו לירושת הארץ השלמה. הרי הקב"ההבטיח לאברהם אבינו את ארץ עשר האומות, ובפועל ניתנו לעם-ישראל ארצות שבעת עמיכנען בלבד, ואילו השלוש הנוספות (קיני קניזי וקדמוני) יינתנו רק בבוא הגאולה. שבטיראובן וגד ביקשו להתחיל כבר עכשיו את כיבוש הארץ המובטחת לעתיד לבוא, ולכן ביקשולגור באותן ארצות. בכך ביטאו את דבקותם בכיבוש הארץ, כתיקון חטא המרגלים.

דווקא הפעולות הללומוכיחות שעם-ישראל תיקן את חטא המרגלים, וכדברי רש"י, שבתקופה ההיא "כלהעדה כולם שלמים ועומדים להיכנס לארץ". אך היה בכך לא רק תיקון חטא, אלא הכנהוהכשרה לירושת הארץ כולה, לעתיד-לבוא.

בכך החל עם-ישראל לרשתאת כל הארץ שהבטיח ה' לאברהם אבינו, דבר שיבוא לשלמותו בגאולה האמיתית והשלמה.

אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד