אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות

לחיות עם הזמן - פרשת השבוע החסידית admor_hazaken.jpg
בספרו "היום יום" , כותב הרבי מליובביץ' :
משיחת אדמו"ר הרש"ב שנת תרנ"א :


בשנות נשיאותו הראשונות נהג רבינו הזקן לומר ברבים כי :
"יש לחיות עם הזמן" . על ידי אחיו המהרי"ל (יהודה לייב) גילו זקני החסידים שכוונת הרבי היא : שיש "לחיות" עם פרשת השבוע ופרשת היום של הסדרה השבועית. לא רק ללמוד את פרשת השבוע בכל יום, אלא "לחיות" עמה.
להלן מהלך של תקציר מתוך שיחותיו של הרבי הממש רעיון זה , כפי שנלקט ועובד על פי סדר פרשיות השנה  של מהלך השנה.
(תודתנו ל : "מדע" ממונטראל שבקנדה , המפיקים את המדור )
 

 

לחיות עם הזמן

ארבעת המינים

על ארבעת המינים שעליהם מברכים בחג הסוכות מבואר בגמרא ובמדרש, שהם מייצגים את כל ארבעת הסוגים שיש בעם ישראל. האתרוג, שיש בו טעם ויש לו ריח, הוא כנגד אלה שיש בהם תורה וגם מעשים טובים; הלולב,

היום - מחרת יום הכיפורים - נקרא "בשם השם"

היום - מחרת יום הכיפורים - נקרא "בשם השם" כי יום זה בא כהמשך ליום הכיפורים אשר בו נאמר לפני השם תטהרו, לכן קוראים ליום זה "בשם השם". מיד למחרת יום הכיפורים מתחילים להתעסק בבניית הסוכה כי מצווה הבאה לידו אל יחמיצנה.

יום כיפור

יום הכיפורים, הוא היום היחיד בשנה שבו מתפללים חמש תפילות. ביום חול מתפללים שלוש תפילות. בשבתות ובחגים מוסיפים את תפילת "מוסף". ואולם ביום הכיפורים מתפללים תפילה נוספת - תפילת "נעילה".

יום הכיפורים

לגבי יום-הכיפורים קיימת בגמרא מחלוקת בין רבי לרבנן. רבנן אומרים: "יום הכיפורים אין מכפר אלא על השבים" (על העושים תשובה); ואילו רבי סבור: "בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה יום-הכיפורים מכפר", משום ש"עיצומו של יום מכפר" (עצם מהותו של יום הכיפורים מכפר על החטא).

כפרות

קיים מנהג לערוך סדר "כפרות" בערב יום הכיפורים לפנות בוקר. הנהג הוא לקחת תרנגול לכל גבר או נער ותרנגולת לכל אשה או ילדה. לוקחים את העוף ביד ואומרים את הפסוקים המתחילים במילים "בני אדם יושבי חושך". לאחר מכן מסובבים את התרנגולת סביב הראש ואומרים "זה חליפתי זה תמורתי זה כפרתי וכו'" על כל זה חוזרים 3 פעמים ולאחר מכן פודים את תרנגול הכפרה ונותנים את דמיו לצדקה.

הרבנית - אם המלכות

ו' תשרי, יום הסתלקות הרבנית הצדקנית חנה אמו של הרבי. הרבנית חנה נולדה ביום כ"ח טבת תר"מ בעיר ניקולייב, לאביה הרה"ג הרה"ח ר' מאיר שלמה ינובסקי, שהיה רבה של ניקולייב ולאמה הרבנית רחל. בי"ג סיון תר"ס נישאה לכ"ק הרה"ג הרה"ח ר' לוי יצחק שניאורסאהן ובשנת תרס"ב נולד לזוג בנם בכורם, כ"ק אדמו"ר שליט"א.

ראש השנה

יש כמה וכמה הלכות מיוחדות הקשורות בראש-השנה שהטעם עליהן הוא: "כדי לערבב את השטן". לדוגמא: לא מזכירים שראש-השנה הוא ראש-חודש; לא מברכים את חודש תשרי בשבת שלפני; אין תוקעים בשופר בערב ראש-השנה; גם אחד הטעמים לכך שתוקעים בשופר בחודש אלול הוא כדי לבלבל את השטן "שלא יבין מתי יהיה ראש-השנה". ונשאלת כאן שאלה פשוטה:
אתר בשמחה | הרב מרדכי רוטנשטיין מודעות גאולה זוגיות התמודדות
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד